Stowarzyszenie
Po pierwsze rodzina
szukaj w serwisie
wersja polska  version fransais  english version
StowarzyszeniePoradnia AgaNasza szkołaWydawnictwoKonkurs fotoISOKontakt
shadow

Poradnia Aga

shadow

Poradnia Rehabilitacji Neurologicznej dla Dzieci i Młodzieży Aga


Poradnia jest ośrodkiem rehabilitacji neurologicznej dla dzieci i młodzieży prowadzonym w systemie pobytu dziennego i realizuje program ciągłej, wielospecjalistycznej, kompleksowej, zintegrowanej rehabilitacji dzieci niepełnosprawnych głównie z powodu uszkodzenia ośrodkowego układu nerwowego, wymagających intensywnego usprawniania oraz stymulacji rozwoju i edukacji w grupie rówieśniczej.

Blok zajęć usprawniających w ciągu dnia wynosi od 1 do 3 godzin. Poradnia działa w oparciu o Statut i Regulamin Porządkowy, realizuje następujące zadania rehabilitacyjne dla dzieci niepełnosprawnych:

Każdy pacjent włączony w program otrzymuje wielospecjalistyczną konsultację i opiekę lekarza neurologa dziecięcego oraz lekarza specjalisty rehabilitacji, terapię psychologiczną, terapię i masaż logopedyczny, zajęcia pedagogiczne, oraz rehabilitacyjną ocenę sfery ruchowej (również NDT-Bobath).
Dla każdego dziecka jest opracowany i realizowany szczegółowy, wielospecjalistyczny i kompleksowy program postępowania w sferze fizycznej, psychicznej, edukacyjnej i społecznej rozwoju dziecka. Udział w sferach edukacyjnej i społecznej wymaga jednoczesnego włączenia dziecka w program edukacyjny prowadzony w
Naszej Szkole.

Ocena rozwoju dziecka jest prowadzona wg jednolitego opracowanego dla potrzeb Poradni „AGA” formularza co umożliwia śledzenie rozwoju dziecka i dostosowania programów postępowania do zmieniających się potrzeb rozwojowych i zdrowotnych dziecka.
Prowadzenie indywidualnych i grupowych form usprawniania terapii i stymulacji rozwoju dziecka.
W miarę potrzeb prowadzenie grup wsparcia dla rodziców. Współpraca z rodzicami i rodzeństwem w celu przekazania szczegółowych wskazówek o pielęgnacji, opieki, stymulacji rozwoju i wspierania dziecka ze szczególnym uwzględnieniem dążenia dziecka do samoobsługi, zapewnienie w domu prawidłowych pozycji umożliwiających aktywność dziecka, wyrównywania szans rozwojowych.
Ponadto realizowane jest:
Organizowanie dni świątecznych i spotkań okazjonalnych pomaga w pokonaniu izolacji dziecka i rodziny spowodowanego jego niepełnosprawnością, a jednocześnie sprzyja pozyskiwaniu przyjaciół dzieci niepełnosprawnych, zapobiega wykluczeniu.
Stałe podnoszenie kwalifikacji personelu przez udział w szkoleniach zewnętrznych i organizowanie szkoleń wewnętrznych.


Do Poradni przyjmowane są dzieci ze skierowaniem, uprawnione do opieki finansowanej przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Świadczone usługi medyczne są nieodpłatne i zgodne z procedurami NFZ.   


shadow

PL Copyright © 2008 Stowarzyszenie "Po pierwsze rodzina" | powered by CMS Starla Admin v3

Stowarzyszenie Po Pierwsze RodzinaStowarzyszenie Po Pierwsze Rodzina